Manman ak papa

Nap mete a dispozisyon tout paran ak responsab timoun, yon seri de materyèl ki ka ede oryante nou sou tèm Koronaviris COVID-19.

Lap pèmèt nou tou gen enfòmasyon enpòtan sou kijan pou byen kominike ak pitit nou yo, lap pèmèt nou rekonèt reaksyon emosyonel ak konpòtman timoun e kijan pou nou byen trete yo.

Ak enfòmasyon sa, nap ka idantifye kilè pitit nou an danje e kibò nou ka jwenn èd.

Nap espere materyèl sa a va ede nou anpil e nap envite nou tou pou nou pataje materyèl entèraktif la ak pitit nou yo pou yo aprann sou Koronaviris, kijan pou proteje tèt yo, rekonèt santiman yo y kijan pou jere emosyon yo. Ki plis, tout moun nan fanmi nou ka pran plezi e ankouraje kominikasyon, afeksyon ak respè.Nap mete a dispozisyon tout paran ak responsab timoun, yon seri de materyèl ki ka ede oryante nou sou tèm Koronaviris COVID-19.

Lap pèmèt nou tou gen enfòmasyon enpòtan sou kijan pou byen kominike ak pitit nou yo, lap pèmèt nou rekonèt reaksyon emosyonel ak konpòtman timoun e kijan pou nou byen trete yo.

Ak enfòmasyon sa, nap ka idantifye kilè pitit nou an danje e kibò nou ka jwenn èd.

Nap espere materyèl sa a va ede nou anpil e nap envite nou tou pou nou pataje materyèl entèraktif la ak pitit nou yo pou yo aprann sou Koronaviris, kijan pou proteje tèt yo, rekonèt santiman yo y kijan pou jere emosyon yo. Ki plis, tout moun nan fanmi nou ka pran plezi e ankouraje kominikasyon, afeksyon ak respè.

Konnen epi enfòme sou Coronavirus COVID-19 la

Jere emosyon nan timoun ak adolesan

Enkyetid ak estrès nan pitit gason ak pitit fi

Aprann sou depresyon timoun piti

Konsèy pou amelyore konpòtman timoun ak adolesan yo

Jesyon nan chagren akòz pèt nan manm fanmi an nan timoun ak adolesan

Ki jan pwoteje pitit gason nou yo ak pitit fi nou yo pa viktim vyolans oswa abi

Ki jan yo sipòte timoun ki nan lekòl nan kay la

Enfòmasyon sou UNICEF

Lòt Sèvis Èd