Konnen noun

Nou se yon ekip pwofesyonel nan sante mantal apiye pa UNICEF ak api CODOPSI, nou ofri asistans sikolojik apre enpak konfinman pou pandemi kowonaviris la COVID-19.

Liy familyal

  • Li disponib chak jou epi li aksesib pou tout moun (fi, gason ak adolesan) nan Repiblik Dominikèn.
  • Ou ka pale avèk nou an tout konfyans, sou nenpòt sijè ou vle a.
  • Nou pa pral pase ou lòd ni di w sa ou dwe fè.
  • N’ap tande sa wap di yo, epi n’ap ede w jwenn solisyon.
  • Chak jou nou sipòte moun ki nan sitiyasyon sa yo, konsa wap ka fè nou konfyans.
  • Ou ka kontakte nou nan nenpòt kilè lajounen oubyen lannwit sou nimewo: 809-636-3507. Nou ka rele tou pa WhatsApp.
  • Ou kapab pale avèk nou sou sit entènèt https://lineafamiliar.do/ht/ nou an, oswa, voye yon mesaj tèks nan nimewo sa : 809-636-3507.
  • Pa enkyete nou, tout sa ou w’ap di’n ap rete konfidansyel.

Enfòmasyon sou UNICEF

Lòt Sèvis Èd